elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La delegació de Festes de Sagunt obri hui el termini de presentació de sol·licituds per a la subvenció d'actes festius 2020

La delegació de Festes de Sagunt obri hui el termini de presentació de sol·licituds per a la subvenció d'actes festius 2020
  • La partida destinada compta amb 40 000 € de crèdit inicial i les sol·licituds es podran presentar telemàticament fins al 24 d'agost de 2020 inclòs

La delegació de Festes ha obert hui el termini de presentació de sol·licituds per a la subvenció d'actes festius 2020. Es tracta de la convocatòria anual en concurrència competitiva que, com a novetat, enguany compta amb un crèdit inicial de 40 000 € en compte de 50 000 € a causa de la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19, encara que en cas de ser necessari podria incrementar-se la partida en 10 000 € o destinar-se a pal·liar els efectes negatius provocats en l'economia local.

Esta convocatòria va destinada a entitats sense ànim de lucre que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sagunt amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d'instàncies, que tinguen les dades degudament actualitzades en els registres corresponents, que no presenten incompatibilitats o prohibicions per a ser beneficiaris recollides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, i no ser titular d'una altra subvenció de caràcter nominatiu o disposar d'una aplicació pressupostària específica per a activitats festives.

La documentació que ha de presentar-se és l'imprés normalitzat de sol·licitud de concessió, disponible en la Seu Electrònica, denominat ‘Sol·licitud de concessió de subvencions en concurrència competitiva’, subscrita per qui tinga conferida la representació de l'associació; el projecte detallat de les activitats que es pretenguen realitzar i una memòria del projecte; el pressupost econòmic amb la descripció desglossada i detallada de les despeses i ingressos de l'activitat, i la relació i els documents acreditatius dels mèrits a avaluar en funció del barem establit en les bases.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica mitjançant el certificat digital del representant de l'associació i tindran de termini des de hui, dilluns 27 de juliol de 2020, fins al dilluns 24 d'agost de 2020, tots dos inclosos. Una vegada presentades les sol·licituds i comprovat el compliment dels requisits, es durà a terme la valoració dels projectes presentats per a establir una prelació d'acord amb els criteris de valoració. Per a l'assignació de la subvenció es tindrà en compte la valoració obtinguda i el pressupost del projecte.

La quantia de la subvenció no superarà el 90% del cost del projecte ni serà inferior al 30%. Una vegada aplicats els criteris objectius per a la concessió de la subvenció, no se subvencionaran els projectes que resulten una quantitat inferior a 200 €. De la mateixa manera que el límit de la quantia màxima de la subvenció no podrà superar els 7 000 € per a cada projecte presentat.

La regidora de Festes, Asun Moll, ha assegurat que tant la delegació de Festes com ella estan a la disposició de les associacions per a resoldre qualsevol tipus de dubte quant a la presentació de sol·licituds.

Finalment, cal recordar que els pagaments en efectiu han de ser l'excepcionalitat i limitats a despeses de xicoteta quantia. Les factures amb import superior o igual a 2 500 € obligatòriament es pagaran mitjançant transferència bancària. A més, l'incompliment de l'obligació de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del projecte festiu subvencionat, és causa de reintegrament conforme a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

Pujar