28 de novembre de 2020 28/11/20

Ix a exposició pública el projecte de substitució d'un tram de la impulsió Margeve-Onaer

Ix a exposició pública el projecte de substitució d'un tram de la impulsió Margeve-Onaer - (foto 1)

  Ja està a exposició pública la part del projecte de substitució d'un tram de la impulsió Margeve-Onaer que executarà l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià. El projecte global contempla la substitució d'un tram total d'1.600 metres de canonada que presenta freqüents trencaments, dels quals 925 metres seran executats per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i els primers 675 metres del tram pel Consistori en un altre projecte diferenciat.

  El projecte corresponent al tram que executarà l'Ajuntament, es va publicar el passat 24 d'agost i romandrà exposat a informació pública durant quinze dies. Aquest tram contempla un tram de 675 metres des de l'Estació de Bombament per camí rural. Les obres consistiran en la retirada de les parts de fibrociment de 300 mm. de diàmetre de la conducció per una canonada de fosa de 500 mm. Es procedirà al tapat de la rasa. S'instal·laran sobre la conducció ventoses automàtiques trifuncionals de 100 mm., així com una vàlvula de desguàs de 200 mm. El primer tram dins de les instal·lacions de bombament, s'executa en acer. En aquest camí es troben allotjades també conduccions de reg, que a causa de la seua instal·lació, proximitat i sinuositat de la conducció seran danyades. En concret, una canonada de 200 mm de fibrociment, per al que es preveu la seua substitució per una conducció de fosa del mateix diàmetre per a reg. S'instal·larà també una altra conducció d'acer de 75 mm. Finalment es reposarà la totalitat del ferm del camí que discorre per aquest tram.

  El pressupost d'aquesta obra ascendeix a 425.645,38 euros, al que caldrà sumar les despeses del projecte, l'adreça d'obra i coordinació de seguretat que ascendeixen a 43.600 euros (+ IVA).

  Pel que fa al projecte del tram que realitzarà la Conselleria, l'Ajuntament de Callosa ho va aprovar per unanimitat en el ple del passat mes de juny i es troba en tramitació. El projecte serà finançat per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb un pressupost total de 539.107,22 euros. En aquest tram de 925 metres l'actuació serà molt similar. Així, se substituirà la conducció de fibrociment de 300 mm. de diàmetre per una canonada de fosa de 500mm. Així mateix, s'instal·larà sobre la conducció 4 ventoses automàtiques trifuncionals de 100 mm., així com una vàlvula de desguàs de 200 mm. També se substituiran les conduccions de reg de 200mm. de fibrociment per altres conduccions de fosa del mateix diàmetre que aniran instal·lades també en rasa. Finalment es reposarà la totalitat del ferm del camí que discorre per aquest tram.

  En l'actuació d'aquest tram es veurà afectada la via pecuària 'Assagador de la Creueta', en una longitud de 496 metres, per la qual cosa s'hauran de sol·licitar les autoritzacions pertinents a l'autoritat ambiental competent. En aquest sentit, avui ha eixit a exposició pública l'expedient en el DOGV per l'ocupació de terrenys de la via pecuària per a l'execució de l'obra.

  L'alcalde de Callosa d'en Sarrià, Josep Saval, ha assenyalat que "es tracta d'un projecte de gran importància per al municipi, ja que el tram en qüestió d'aquesta conducció pateix freqüents trencaments, sobretot en les unions, que obliga pràcticament tots els mesos, quan no amb major freqüència, a efectuar reparacions, la qual cosa suposa un important desemborsament. Però més enllà de la despesa en reparacions, amb aquesta situació, sobretot, es posa en risc el proveïment del poble de Callosa i per açò és una obra vital per al municipi, que suposarà un significatiu estalvi d'aigua i energia".

  Pujar