21 de gener de 2021 21/1/21
Per Jordi Bort
Raons i paraules - RSS

Sant Vicent Ferrer

  FOTOS
  Sant Vicent Ferrer- (foto 1)

  Un any més, el dilluns de la segona setmana de Pasqua, els valencians celebrem la festa de Sant Vicent Ferrer, amb multituds de romeries a l’ermita del Sant, com a l’Alcora i a Sant Joan de Moró, amb el repartiment de les tradicionals fogasses o els carros de cavalls fins a la gran foguera de Nules. També són tradicionals el “Miracles” del sant que es representen en molts pobles.

  Per celebrar la festa del patró dels valencians, vull compartir amb tots els qui “entreu” a Raons i paraules, estos Goigs antics dedicats a Sant Vicent Ferrer.

  “Incansable pregoner
  del Evangeli sagrat:
  Siau lo nostre advocat
  Gloriós Sant Vicent Ferrer

  Antes que nasquéreu vos
  fou per lo cel revelat
  en somnis al pare amat,
  que serieu religiós
  y predicador zelós,
  lo que’s complí per enter.

  En Valencia habent nascut
  de menut no tinguereu res,
  puix molt xiquet gran progrés
  ja fereu en la virtut;
  ja á las horas lo atribut
  rebereu de miracler.

  Als dotse anys vos dedicareu
  a estudiar filosofia.
  Y als dèsset en teologia
  ja als mestres aventatjareu;
  de doctor vos graduareu
  en Lleyda per tant saber.

  Fugint del mon los honors,
  a la patria retornat,
  vestireu l’habit sagrat
  dels Pares Predicadors;
  cresqueren vostres fervors
  cuant religios vareu ser.

  Lo dimoni coneixent
  la guerra que li fariau,
  mentres retirat viviau
  de Valencia en lo convent,
  vos donaba gran torment,
  mes lo vencereu certer.

  La sua ma’l Salvador
  en vostra galta imprimí
  ab que vos constituhí
  de sa lley predicador;
  deposant vos tot temor
  empreneu ser missioner.

  Tota la Espanya ab missions
  seguireu vos esforsat,
  logrant vostre apostolat
  numerosas conversions;
  dels nobles les dissensions
  calmant de pau misatger.

  Moros, heretges, jueus,
  pecadors inveterats,
  de gran dolor penetrats
  corrian als vostres peus,
  confessant en altas veus
  de nostre zel lo poder.

  Essent la espanyola terra
  estret camp per vostre zel,
  recorrer vos mana’l cel
  Fransa, Italia é Inglaterra
  y Alemanya al vici guerra
  fent de la fé pregoner.

  Miragles á mils obrant
  lo cisma aterrar lograreu
  varios morts ressuscitareu,
  com auténtich comprohant
  de que os feu lo Esperit Sant
  del Judici trompeter.

  Vostra vida fatigosa
  en Vannes lo fi trobá
  y vostra ánima pujá
  al cel triunfant y gloriosa;
  desde allá escolta amorosa
  del fiel lo crit llastimer.

  Tota enfermedat curau
  si sou ab fe reclamat,
  y en tota necessitat
  amparo y consol donau.
  Apar que’l Senyor la clau
  vos confià de son poder.

  De la Europa missioner
  com Angel del cel mirat:
  de aqueix sigle la impietat
  confoneu Vicent Ferrer”

   

  Pujar