21 de setembre de 2020 21/9/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Falta de referents en el valencianisme

  Arriba de nou la veu valencianista als mijos de comunicació. Comencen a fer-se eco de les reivindicacions de defensa d´alló que nos fa ser valencians. Nos fa moltíssima falta, puix ya que els partits que nos “governen” no nos defenen com toca, els valencianistes hem de recuperar de nou els espais perduts per a conscienciar a la gent que una alternativa ad este poc compromís en lo valencià és possible.

  Pero valorem el per qué d´arribar ad esta situació tan complicada. ¿Per qué perguèrem el referent polític valencianiste que representava al nostre poble com era Unió Valenciana? Pactes antinatura, prevendes i una OPA hostil feren tot lo demés. No es pot culpar tampoc per complet als atres partits de la desfeta que ocorregué puix la culpa d´haver deixat que el PP assumira i integrara el discurs valencianiste fon completament d´UV. Tal volta, si hagueren exigit la Conselleria de Cultura i Educació o inclús hagueren trencat el pacte de govern en el PP quan la marcha de Mari Àngels Ramón Llin, atre gall nos cantaria.

  Per sort o per desgràcia soles teniem a UV com a referent. En el dia de hui s´intenten reviscolar nous partits d´estricta obediència valenciana, pero encara i tot costa de fer arribar el nostre discurs als millons i millons de valencians.

  Ya que per ara els valencians “vaguem pel desert” puix les nostres reivindicacions no arriben ni se senten a on deuen sentir-se, Madrit... ¿qui nos defendrà d´aquells que, tant des de fòra com des de dins, volen usurpar la nostra cultura, la nostra llengua valenciana, les nostres raïls, el nostre patrimoni, lo que hem heretat des de temps immemorials? ¿Qui nos defendrà d´aquells que nos volen tindre agenollats, tant social com econòmicament? ¿Qui exigirà una major i més justa financiació per a la nostra terra?

  Demanem valentia (d´ahí ve el nom del nostre regne), amor propi i implicació a tots els valencians. Nos falten referents en el valencianisme, tant polítics, com socials…pero al menys som optimistes, puix la faena desenrollada per les entitats culturals valencianistes és incessant i esperançadora.

  Tal volta és hora d´exigir més llealtat a lo valencià ad aquells que sí tenen en la seua ma defendre lo nostre, les nostres senyes d´identitat, la nostra economia, els drets socials i llibertats puix ells són els que nos governen i ho poden fer. Pero confirmem la necessitat de tindre una veu pròpia en Madrit, com ya la vàrem tindre en el seu temps en UV. De tots i cada u de nosatros depén. Un poc d´amor propi ad este poble ni li vindria gens malament.

  Falta de referentes en el valencianismo
  Llega de nuevo la voz valencianista a los medios de comunicación. Comienzan a hacerse eco de las reivindicaciones de defensa de aquello que nos hace ser valencianos. Nos hace muchísima falta, pues ya que los partidos que nos “gobiernan” no nos defienden como toca, los valencianistas hemos de recuperar de nuevo los espacios perdidos para concienciar a la gente que una alternativa a este poco compromiso con lo valenciano es posible.

  Pero valoremos el porqué de llegar a esta situación tan complicada. ¿Por qué perdimos el referente político valencianista que representaba a nuestro pueblo como era Unión Valenciana? Pactos anti natura, preventas y una OPA hostil hicieron todo lo demás. No se puede culpar tampoco por completo a los otros partidos del desastre que ocurrió pues la culpar de haber dejado que el PP asumiera y integrara el discurso valencianista fue completamente de UV. Tal vez, si hubieran exigido la Conselleria de Cultura y Educación o incluso hubieran roto el pacto de gobierno con el PP cuando la marcha de Mari Ángeles Ramón Llin, otro gallo nos cantaría.

  Por suerte o por desgracia solo teníamos a UV como referente. En el día de hoy se intentan resucitar nuevos partidos de estricta obediencia valenciana, pero aun cuesta de hacer llegar nuestro discurso a los millones y millones de valencianos.

  Ya que por ahora los valencianos “vagamos por el desierto” pues nuestras reivindicaciones no llegan ni se escuchan dónde deben ser escuchadas, Madrid... ¿quién nos defenderá de aquellos que, tanto desde fuera como desde dentro, quieren usurpar nuestra cultura, nuestra lengua valenciana, nuestras raíces, nuestro patrimonio, lo que hemos heredado desde tiempos inmemoriales? ¿Quién nos defenderá de aquellos que nos quieren tener arrodillados, tanto social como económicamente? ¿Quién exigirá una mayor y más justa financiación para nuestra tierra?

  Pedimos valentía (de ahí viene el nombre de nuestro reino), amor propio y implicación a todos los valencianos. Nos faltan referentes en el valencianismo, tanto políticos, como sociales…pero al menos somos optimistas, pues la faena desarrollada por las entidades culturales valencianistas es incesante y esperanzadora.

  Tal vez es hora de exigir más lealtad a lo valenciano a aquellos que sí tienen en su mano defender lo nuestro, nuestras señas de identidad, nuestra economía, los derechos sociales y libertades pues ellos son los que nos gobiernan y lo pueden hacer. Pero confirmamos la necesidad de tener una voz propia en Madrid, como ya la tuvimos en su tiempo con UV. De todos y cada uno de nosotros depende. Un poco de amor propio a este poble ni le vendría nada mal.

   1 comentari
  YO mismo comento
  YO mismo comento
  09/07/2014 10:07
  A RAJOY

  mariano, ya sabemos que los valencianos te importamos un bledo,solo para las elecciones asi que en las urnas nos veremos.

  Pujar