18 de novembre de 2019 18/11/19

Gent d'Oliva aposta per augmentar la bonificació de la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana

Gent d'Oliva aposta per augmentar la bonificació de la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Gent d'Oliva aposta per augmentar la bonificació de la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana - (foto 2)
  Gent d'Oliva aposta per augmentar la bonificació de la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana - (foto 3)

  "Mentre uns es dediquen a mentir i confondre, Gent d'Oliva continua treballant per millorar la vida dels ciutadans del seu poble". Així de contundent s'ha mostrat el portaveu de Gent d'Oliva, Pepe Salazar, en l'explicació dels motius de la presentació ahir, per part de la formació, d'una moció que pretén eliminar la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana i que es debatrà en el plenari municipal.

  La moció proposa augmentar la bonificació de l'impost del 25% actual al 95%, el màxim legal permés en l'ordenança municipal. Segons es detalla a la moció, "l'habitatge concentra la major part de l'estalvi de les famílies que es transmet de generació en generació, per la qual cosa es fa aconsellable eliminar qualsevol tipus de trava a aquestes transmissions en casos concrets. Més encara, si es té en compte l'actual situació econòmica i la greu crisi que estem travessant des de fa temps, que ha provocat que un gran nombre de ciutadans es troben en una situació econòmica difícil i delicada."

  Per tot això, segons Salazar, "es fa necessari que les administracions faciliten la transmissió o donació en aquest tipus de circumstàncies. Les famílies no poden veure's condicionades per una fiscalitat abusiva que provoque que al moment de realitzar aquesta transmissió, es puga generar la paradoxa d'haver de rebutjar-la per no poder fer front al fet impositiu."

  Gent d'Oliva presenta aquesta moció "per intentar mitigar l'impacte d'una situació que, des del nostre punt de vista, és injusta. Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble en Ia constitució o transmissió de drets reals sobre immobles, s'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. En el cas d'herències i si el que adquireix és el cònjuge o els de descendents o ascendents per naturalesa o adopció, els que adquireixen s'haurien de beneficiar d'una bonificació més justa que l'actual."

  En Oliva aquesta bonificació es contempla en l'Ordenança Fiscal que regula l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, però, segons Gent d'Oliva, és totalment insuficient. Per això la formació considera que l'Ajuntament "ha de fer un esforç dins dels marges que la llei estableix per ajudar als veïns d'Oliva".

  En aquest sentit, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l'article 108.4, estipula que "les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment que limiten el domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants". Per tant, Gent d'Oliva proposa a aquest Ajuntament l'augment de la bonificació fins al màxim permés d'aquest impost per als casos de defunció.

  "És necessari que des de la Corporació Local prenguem les mesures que estiguen al nostre abast i siguen de la nostra competència, per sufocar les situacions oneroses que sofreixen els nostres veïns, com ocorre en el cas que es planteja en aquesta moció. Per això, creiem que el nostre municipi pot alleujar aquest problema aprofitant la discrecionalitat que atorga la Llei als Ajuntaments per establir el percentatge de la bonificació en aquests supòsits", explica el regidor.

  Segons la moció, "l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys, més conegut com a plusvàlua, grava l'augment de valor dels terrenys i es manifesta quan es transmet la seua propietat o qualsevol dret real sobre aquests terrenys, és a dir, quan venem o heretem.

  La forma de calcular l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) és aplicant al valor del sòl un percentatge depenent dels anys transcorreguts des de l'adquisició de l'habitatge, sent els percentatges actuals a aplicar els que contempla l'article 7 de l'actual ordenança municipal de l'Ajuntament d'Oliva.

  Este és un exemple més de l'esperit que guia la nostra acció política en el municipi, treballar perquè cadascuna de les mocions que presentem tinga una plasmació en la pràctica i en la vida real dels nostres veïns."

  Gent d'Oliva, per les raons exposades, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

  PRIMER.- Modificar l'actual Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), en el qual es refereix a la QUOTA TRIBUTÀRIA, article 17, passant la bonificació actual del 25%, a la màxima permesa per Llei, al 95% en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment que limiten el domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, on s'aplicaran les bonificacions corresponents a partir del pròxim any 2019 en el nostre municipi.

  SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al departament corresponent d'aquest Ajuntament perquè s'inicien els tràmits pertinents amb la finalitat de modificar l'ordenança municipal anteriorment ressenyada dintre del termini i en la forma escaient.

  ocultar
  Gent d'Oliva aposta per augmentar la bonificació de la plusvàlua municipal dels terrenys de naturalesa urbana
  Pujar