7 de juliol de 2020 7/7/20

El Govern aprova la creació d'un Ingrés Mínim Vital

El Govern aprova la creació d'un Ingrés Mínim Vital - (foto 1)
  • Arribarà a 850.000 llars en els quals viuen 2,3 milions de persones, amb especial incidència en les llars en els quals viuen menors

El Consell de Ministres, a proposta de la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 i del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha donat llum verda al Reial decret llei pel qual es posa en marxa un Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social, que va acompanyada d'estratègies d'inclusió focalitzades. L'Ingrés Mínim Vital, que serà de caràcter permanent, té com a principals objectius la redistribució de la renda, amb la intenció d'erradicar la pobresa extrema, i la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

L'Ingrés Mínim Vital és la resposta del Govern al problema estructural de pobresa que existeix a Espanya i que fins ara no ha sigut prou atallat per les polítiques existents, com han posat de manifest en nombroses ocasions les recomanacions remeses a Espanya des de diferents organismes internacionals. La seua posada en marxa s'ha accelerat per a ajudar a cobrir les situacions de vulnerabilitat causades per la COVID- 19, que se sumen a les de les famílies que ja es trobaven en dificultats prèviament.

Segons les estimacions, la nova prestació podria aconseguir els 850.000 llars beneficiàries, en els quals viuen més de 2,3 milions de persones, amb especial incidència en les llars amb xiquets. De fet, dels 2,3 milions de potencials beneficiaris, un 30% són menors. També hi haurà una incidència major entre les llars monoparentals, que suposaran el 16% dels beneficiaris. Dins d'ells, quasi un 90% estan encapçalats per una dona.

L'Ingrés Mínim Vital part d'una àmplia tipologies de llars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantizable diferent per a cada tipus de llar. El nivell mínim, que correspon a les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l'any, l'equivalent a una pensió no contributiva. A partir d'aquesta quantia s'estableix un coeficient addicional per cada membre de la llar i un benefici per a les llars monoparentals, segons s'indica en la taula inferior.

L'Ingrés Mínim Vital està dissenyat de manera que completa les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins al llindar garantit per a cada tipus de llar. Si no es compta amb rendes, s'asseguraria la totalitat del llindar garantit; però si es disposa d'elles, es cobriria la diferència entre el llindar garantit i la renda ja existent. D'aquesta forma, la renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l'any per llar, mentre que l'import de la prestació serà d'uns 4.400 euros anuals. El pressupost anual ascendirà a 3.000 milions d'euros a l'any.

EN QUÈ CONSISTEIX

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació per a llars de qualsevol grandària, també els unipersonals. En cada llar hi haurà un titular que sol·licitarà la prestació. Si la llar està formada per una sola persona el titular tindrà entre 23 i 65 anys i portar almenys tres anys constituït com a llar. Si la llar té dues o més membres, de manera general l'edat del titular estarà entre 23 i 65 anys excepte en els casos en què es compte amb menors a càrrec. Aquestes llars hauran de portar constituïts almenys un any.

Per a tots els tipus de llar es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tracta i explotació sexual.

Perquè li siga reconeguda la prestació, la llar ha de tindre uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d'unitat de convivència. A més, per a certificar que l'Ingrés Mínim Vital arribe a les llars més vulnerables, s'exigirà un patrimoni (descomptant l'habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d'increments per nombre de membres en la llar.

La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues. Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per a les sol·licituds presentades en els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a l'1 de juny. A més, durant el primer mes de vigència de la prestació, s'actuarà d'ofici perquè s'abone a uns 100.000 llars que compleixen els requisits, sense que siga necessari que la sol·liciten.

La sol·licitud serà *multicanal. Es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. A més, es permetrà l'accés a través dels ajuntaments una vegada se signen els convenis previstos i en els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social quan reprenguen l'atenció al públic. Per a facilitar informació als possibles beneficiaris, es posarà en marxa un telèfon 900 i un simulador en la pàgina web de la Seguretat Social, on també es podran consultar dubtes a través de l'assistent virtual.

MÉS QUE UNA MENSUALITAT

L'Ingrés Mínim Vital és tota una política social que s'enfila al voltant d'una prestació, de manera que, més enllà de l'ajuda monetària inclou estratègies d'inclusió, en coordinació amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, que permeten a les persones en vulnerabilitat transitar a una situació millor. Els beneficiaris comptaran amb incentius a la contractació i també es crearà un “Segell Social” per a les empreses que els oferisquen formació i ocupació.

A més, es fomentarà la participació en el mercat laboral amb incentius. Quan el titular de la prestació no tinga ocupació i ho trobe, part del seu salari estarà exempt transitòriament en el càlcul de la prestació. En el cas que estiga ocupat, quan el seu salari s'incremente, la quantia de la prestació es reduirà en una quantitat inferior. En el cas que el titular no estiga ocupat, s'exigirà la inscripció com a demandant d'ocupació per a l'accés a la prestació.

Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l'any immediatament anterior, encara que per a atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de *COVID-19, també es podrà reconéixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d'ingressos d'enguany.

El resultat de l'Ingrés Mínim Vital i de les diferents estratègies i polítiques d'inclusió serà avaluat anualment per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), mitjançant l'emissió de la corresponent opinió.

L'Ingrés Mínim Vital arribarà a 850.000 llars que es troben entre el 17% més pobre de la població, amb una renda disponible mitjana que no arriba als 310 euros mensuals. La seua finalitat és no deixar a ningú arrere i pràcticament erradicarà la pobresa extrema a Espanya. Aspira a la participació plena de tota la ciutadania en la vida social i econòmica a través d'una prestació dissenyada de manera innovadora, en posar en marxa una política social focalitzada, avaluable i coordinada.

Pujar