29 de novembre de 2020 29/11/20

S’aprova una modificació de crèdits per continuar amb les subvencions a associacions en un pressupost prorrogat

S’aprova una modificació de crèdits per continuar amb les subvencions a associacions en un pressupost prorrogat - (foto 1)

  El darrer dijous 25 d’abril es va celebrar a l’Ajuntament de Godella el ple ordinari d’abril, en el qual es va informar sobre les properes cites de la corporació. El dimarts 30 d’abril a les 13 h tindrà lloc un ple extraordinari en què es realitzarà el sorteig de les taules electorals per als comicis municipals. El dijous 9 de maig es celebrarà a les 19:30 h un ple extraordinari. El dijous 16 de maig, també a les 19:30 h, hi haurà un debat electoral al saló de plens amb els caps de llista de cada partit. I, per últim, el dimecres 12 de juny tindrà lloc un altre ple extraordinari amb l’aprovació de les actes.

  Sobre els punts de l’ordre del dia d’esta sessió d’abril, el primer que s’aprovà fou la modificació de crèdits 2P/2019 per suplements amb càrrec al romanent de tresoreria per amortitzar deute, en compliment de la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En total seran 986.017,33€ del romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici 2018 els que aniran per amortitzar deute.

  En segon lloc, també s’aprovà el reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2019 per poder pagar les factures registrades en 2019 però relatives a qüestions de 2018, per import de 56.413,16 euros.

  La modificació de crèdits 3P/2019 per suplements de crèdits amb càrrec al fons de contingència va eixir igualment endavant. Es tractava de suplementar dos partides del pressupost prorrogat de 2018: la de seguretat social (40.000€) i la d’indemnitzacions de contenciosos (38.091,17€). La primera d’elles sí estava prevista en la proposta de pressupost per a 2019 que va fer el govern municipal però que no va eixir endavant.

  Tancant els temes de l’àrea econòmica, es va aprovar la modificació de crèdits 4P/2019 per crèdits extraordinaris i suplements a finançar amb baixes per anul·lació, la qual cosa permet dotar de diners al capítol 4 del pressupost prorrogat i poder així continuar atorgant ajudes i subvencions a les associacions del municipi.

  D’altra banda, es va aprovar per unanimitat el model de declaració de béns i activitats dels càrrecs electes, un tràmit que es realitza a principi i final de cada legislatura per tal de comprovar que l’increment patrimonial que es puga haver ocasionat en estos quatre anys no haja sigut fruit d’activitats il·lícites.

  En l’àrea d’urbanisme, es va aprovar de forma definitiva l’estudi de detall del carrer Ramón i Cajal, número 2. Cal recordar que es va fer una modificació del PGOU per permetre majors altures, sense augmentar l’edificabilitat, en algunes zones del poble. L’objectiu d’esta modificació era la de dissimular les mitgeres tan desproporcionades que existeixen en aquells casos en que es limita amb algun edifici que supera les altures permeses en el PGOU. Cada casa, com és este cas, havia de presentar un estudi de detall que seria aprovat en ple.

  Per últim, va eixir endavant la moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Godella a la campanya ‘Pro-grifo’, els objectius de la qual són els següents:

  1. Afavorir l'accés gratuït a l'aigua potable en els espais sobre els quals tenen competència, incrementant el nombre de punts de subministrament tant per a beure directament de l'assortidor com per a recarregar botelles que eviten l'increment dels residus plàstics.

  2. Transmetre amb claredat les qualitats de l'aigua d'aixeta i la idoneïtat de la titularitat pública de la mateixa per a, al seu torn, afavorir que la població s'identifique amb la seua aigua.

  3. Sensibilitzar a la població de la necessitat de fer un consum d'aigua responsable, evitant el balafiament per a ajudar la conservació ambiental i la prolongació dels recursos hídrics. Així mateix, fer difusió del correcte ús que ha de fer-se del vàter en les llars, evitant el seu ús com a paperera per a obtenir una petjada ecològica feble.

  4. Conscienciar a la ciutadania de la importància de l'aigua potable com a recurs de primera necessitat, a fi d'afermar el subministrament mínim vital que permeta a qualsevol persona desenvolupar la seua vida amb dignitat.

  5. Establir eines de solidaritat per a afavorir l'accés a l'aigua potable de qualitat en regions amb dificultats de proveïment, complint amb el mandat de les Nacions Unides.

  Resum de les votacions

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2P/2019 PER SUPLEMENTS AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A AMORTITZAR DEUTE: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, Cs

  Abstencions: PP, CET

  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2019: APROVAT

  Favor: Compromís, PSOE, EU

  Abstencions: PP, CET, Cs

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3P/19, PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB CÀRREC AL FONS DE CONTINGÈNCIA: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, Cs

  Abstencions: PP, CET

  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4P/19 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS A FINANÇAR AMB BAIXES PER ANUL.LACIÓ: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, CET

  Contra: PP, Cs

  APROVACIÓ MODEL DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS DELS CÀRRECS ELECTES: APROVAT

  Favor: Unanimitat

  APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DETALL C/RAMON I CAJAL, N.º 2: APROVAT

  Favor: Compromís, PSOE, EU, PP, Cs

  Abstencions: CET

  MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA A LA CAMPANYA “PRO-GRIFO”: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, CET, Cs

  Abstencions: PP

  Pujar