elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Godella estrena el visor pressupostari per consultar fàcilment els comptes municipals

  Des de finals de desembre ja està disponible el visor pressupostari de l’Ajuntament de Godella: www.godella.es/va/visor. Tal i com ha explicat el regidor de Transparència, Joan Alonso, «esta ferramenta permet consultar d’una manera àgil i fàcil els comptes de l’Ajuntament des de l’any 2012 fins l’exercici vigent».

  Una de les primeres estadístiques que ofereix el visor és la despesa de l’Ajuntament per habitant en diverses àrees (benestar social, seguretat ciutadana, cultura, etc.), magnituds que es calculen en base a les dotacions pressupostàries dels diferents departaments.

  A continuació el visor ens permet triar diferents opcions. En l’apartat de ‘Visor’ és on es pot consultar la informació referent als ingressos i despeses des de l’any 2012 i el grau d’execució pressupostària del pressupost en vigor.

  Ací trobem tres subapartats. El primer, ‘Per a què es gasta?’ mostra la informació de les despeses de l’Ajuntament agrupant-les per la finalitat a la que la van destinades: deute, protecció i promoció social, serveis públics bàsics, producció de bens de caràcter preferent (cultura, sanitat, esport,..), i actuacions de caràcter econòmic, etc. El segon apartat, ‘En què es gasta?’ desglosa les mateixes despese però utilitzant la classificació econòmica que estableix la normativa, els coneguts com capítols del pressupost: remuneracions de personal, despeses corrents, despeses financeres, transferències corrents, fons de contingència, inversions reals, transferències de capital, actius financers i passius financers. El tercer apartat, ‘Ingressos’, detalla la informació d’acord amb la classificació econòmica general dels ingressos: impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents (de l’Estat o de la Generalitat, per exemple), ingressos patrimonials, alienació d’inversions reals, actius financers i passius financers.

  En tots aquests subapartats la informació pot ampliar-se be desplegant les graelles de cada apartat, o be clicant en el gràfic circular representatiu. A més, en la part dreta del visor vorem sempre un gràfic amb l’evolució comparativa dels diferents pressupostos des de 2012. D’altra banda, per facilitar el tractament de les dades públiques, en la part inferior esquerra de cada graella o representació gràfica disposem d’un botó per descarregar les dades. Per últim cal destacar que sempre que triem el pressupost en vigor es mostrarà un gràfic a la dreta de la pantalla on es detalla la informació de l’execució pressupostària d’acord amb les dades que es comuniquen trimestralment per la Intervenció Municipal al Ministeri competent.

  En l’apartat ‘Calculadora’ s’intenta mostrar d’una forma clara l’origen dels ingressos de l’Ajuntament i especialment la càrrega fiscal per persona i unitat familiar. En aquest apartat hem d’omplir una sèrie de camps per poder calcular la contribució. Haurem de posar el nombre de membres de la unitat familiar, si tenim vehicle i de quin tipus, si tenim immoble urbà en propietat i quin valor te, o si tenim algun immoble rústic i el seu valor. A partir d’aquesta informació i de les transferències d’altres administracions, el visor calcula aproximadament la nostra contribució econòmica al pressupost i simula una distribució proporcional d’aquesta contribució en les diferents destinacions que dona el consistori: prestacions socials bàsiques, serveis a la ciutadania, regeneració urbana, seguretat i mobilitat, promoció del sector econòmic, participació i innovació, cultura i esport i altres programes.

  Al tercer apartat, ‘Més Informació’, el visor conté diversa informació de rellevància econòmica i que està en continua construcció. A hores d’ara la informació que es mostra és la següent: expedients complets de tramitació dels pressupostos anuals des del pressupost de 2016, els costos de serveis que es comuniquen anualment al ministeri, l’evolució del període mitjà de pagament a proveïdors, els informes de morositat i la seua evolució i el Compte General de l’Ajuntament i les seues fiscalitzacions pel Tribunal de Comptes.

  El visor pressupostari ha estat impulsat des de la regidoria de Transparència de l’Ajuntament i ha estat subvencionat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

  El regidor de Transparència de Godella, Joan Alonso, ha destacat que «estem davant d’un gran avanç per fomentar el coneixement de la ciutadania respecte al funcionament de l’Ajuntament i per tant, per a promoure la participació ciutadana i la preocupació de la ciutadania pels assumptes públics».

  Pujar