13 de novembre de 2019 13/11/19

El ple de Godella aprova per unanimitat mocions sobre fibromialgia i en defensa del sector agrícola

El ple de Godella aprova per unanimitat mocions sobre fibromialgia i en defensa del sector agrícola - (foto 1)

  El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar en la sessió ordinària del mes de gener les tres mocions que es presentaren, dos d’elles per unanimitat. A més, l’alcaldessa Eva Sanchis va lliurar la medalla de reconeixement a Mariano Domingo, antic president de l’associació de jubilats i pensionistes. Un reconeixement que es va aprovar per unanimitat, juntament amb el de Pepita Gimeno, antiga presidenta de l’associació de mestresses de casa Tyrius, al darrer ple de desembre al qual Domingo no va poder assistir.

  Pel que fa als punts de l’ordre del dia, el primer també va eixir endavant amb el recolzament unànime de tots els grups. Es tractava de modificar la clàusula tretzena del contracte subscrit el 2 de gener de 1981 amb la Societat Casino Musical de Godella, introduint un incís en el seu apartat primer, segons el qual l’Ajuntament no podrà recaptar per a si la gestió directa dels serveis objecte de la concessió i ordenar el seu rescat fins l’any 2024.

  En segon lloc, es va sotmetre a informació pública l’estudi de detall del carrer Ramón i Cajal número 2. Es va acordar, amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU i Ciutadans, i les abstencions de PP i Canviem Entre Tots:

  • Emetre un informe ambiental i territorial estratègic favorable a l'aprovació de l'estudi de detall redactat per considerar que aquest instrument de planejament no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.
  • Resoldre l'avaluació ambiental i territorial estratègica d'aquest estudi de detall pel procediment simplificat.
  • Sotmetre a aquest efecte a informació pública el citat estudi de detall durant un període de 20 dies amb les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

  Mocions

  Pel que fa a les mocions, la primera que es va presentar i aprovar amb el suport de Compromís, EU, PSOE i CET, i els vots en contra de PP i Cs, fou la presentada per EU sobre el dret a l’habitatge. La portaveu d’este grup, Paquita Mocholí, va exposar la difícil situació que es dóna a Godella, on hi ha «un difícil accés a l'habitatge en propietat i en lloguer per la falta de pisos amb preus assequibles, problema que s'agreuja quan veiem les dades d'emergència social on l'ajuda no arriba a costejar ni la meitat del que costa un lloguer, més la dificultat de trobar un habitatge perquè només existeixen dos pisos de propietat de l'ajuntament per a atendre la nombrosa demanda social».

  Així, amb l’aprovació d’esta moció, el ple va adoptar els següents acords:

  • Manifestar el compromís d'emprendre mesures municipals, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
  • Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, que expose la problemàtica detectada, quantifique les necessitats d'habitatge assequible per als diferents col·lectius, i contemple les mesures necessàries per a donar resposta positiva a la falta d'habitatges tant públics com privades.
  • Apostar decididament per la consecució d'habitatges públics municipals en règim de lloguer dedicant en tots els Pressupostos una partida a la seua compra i obtenint cessions a través dels desenvolupaments urbanístics que s'implementen.
  • Sol·licitar al President de les Corts i als partits polítics, l'aprovació de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge establint les bases sòlides per a la solució definitiva i progressiva del dret a l'habitatge, a la paralització dels desnonaments hipotecaris i per lloguer, a la mobilització de milers d'habitatges buits de la banca i grans immobiliàries i a la creació d'un parc públic d'habitatges de lloguer social entre altres aspectes.
  • Que les Corts insten al Govern de l'Estat a desenvolupar la legislació de competència estatal necessària que permeta el compliment del dret a l'habitatge.

  Seguidament, es va aprovar per unanimitat una moció del grup de govern per visibilitzar la fibromiàlgia, desenvolupant les actuacions necessàries per a millorar el seu diagnòstic, apostant per la informació, la sensibilització i la difusió del coneixement de la malaltia, impulsant la investigació, estudiant els seus efectes, revisant el document titulat ‘Atenció a pacients amb fibromiàlgia’, de l'any 2014, i la creació d'una xarxa en la qual es facilite la confirmació diagnòstica i el tractament en els casos en què així ho requerisquen totes les patologies que puguen englobar-se dins de la síndrome de sensibilitat central des d’un punt de vista multidisciplinari.

  Per últim, també totes les forces polítiques van votar a favor de la moció del grup de govern en defensa del sector agrícola. Es van adoptar els següents acords:

  • Instar la modificació de l'acord de l'Associació Econòmica signat per la Unió Europea i sis països de la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica, que contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades en un període en el qual els nostres camps estan en plena campanya de comercialització, i en defecte d'això, que s'aplique la clàusula de salvaguarda, motivada per la caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges, que preveu el tractat comercial europeu per a protegir el futur del nostre camp.
  • Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus, per a augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries. Exigir les màximes cauteles i controls als productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga el que siga el lloc d'entrada a la Unió Europea, i minimitzar amb això el risc de contagi de plagues i/o malalties. Establir a les produccions de països tercers una reciprocitat, quant a requisits de tota mena, exigits a les produccions comunitàries, per a garantir la seguretat alimentaria dels consumidors, reciprocitat en les exigències als nostres llauradors i obligació de la implantació del tractament en fred dels cítrics procedents de països amb plagues de quarantena.
  • La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels productors agraris davant la distribució.
  • Reclamar el suport del Govern Espanyol a les administracions i parts afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo que lideren davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l'Àfrica Meridional (Sud-Àfrica) sobre les importacions de cítrics que aminore els aspectes negatius per als productors nacionals, incloent tant els aspectes fitosanitaris, com els sociolaborals i econòmics.
  • Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda, motivada per la caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges i en conseqüència provoca una perillosa crisi del sector citrícola valencià i nacional.
  • Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen les mesures necessàries per a compensar pertinent als productors afectats, incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc per a previndre plagues, evitar el contagi de la taca negra o citrus black spot, i garantir el control amb una inspecció adequada, i instar a la Comissió Europea perquè agilitze el tràmit de facilitar a les Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics.
  • Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l'exempció de l'Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l'exercici 2018/2019 de titularitat d'agricultors afectats per les pluges, sempre que s'acrediten danys materials directes en immobles i explotacions agràries i no n’estiguen coberts per cap fórmula d'assegurança pública o privada.
  • Penjar tres pancartes en llocs ben visibles del municipi que continguen el lema: «GODELLA, PER LA DIGNITAT DE LA GENT DEL CAMP. DEFENSEM L'AGRICULTURA».
  • Donar trasllat de la moció al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la FVMP.

  Resum de les votacions

  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ CASINO MUSICAL DE GODELLA: APROVAT

  Favor: Unanimitat

  SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA ESTUDI DETALL C/ RAMÓN I CAJAL, 2: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, Cs

  Abstencions: PP, CET

  MOCIÓ EUPV SOBRE EL DRET A L'HABITATGE: APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, EU, CET

  Contra: PP, Cs

  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE GOVERN SOBRE FIBROMIÀLGIA: APROVADA

  Favor: Unanimitat

  MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PER GRUP GOVERN EN DEFENSA DEL SECTOR AGRÍCOLA: APROVADA

  Favor: Unanimitat

  ocultar
  El ple de Godella aprova per unanimitat mocions sobre fibromialgia i en defensa del sector agrícola
  Pujar