24 d’octubre de 2019 24/10/19

La inscripció de la Dipu Et Beca comença el dilluns i finalitza al 6 de juny

La inscripció de la Dipu Et Beca comença el dilluns i finalitza al 6 de juny - (foto 1)

  El regidor d'Administració Local, José Manuel Prieto, acompanyat de la regidora de Polítiques Educatives i Joventut, Laura Morant, han anunciat aquest matí que el govern local ha aprovat ja les bases per a l'adjudicació de beques de formació a l'Ajuntament

  de Gandia, en el marc del programa "Práctiques Formatives per a Joves", modalitat estudiants, "La Dipu et Beca", de la Diputació de València per l'estiu de 2017.
  "L'objectiu primordial i finalitat d'aquestes bases és la formació dels estudiants en l'àmbit local mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic. En aquest sentit i per beneficiar-los, l'Ajuntament de Gandia s'ha adherit al programa de practiques formatives per a joves de la Diputació de València (modalitat "Estudiants"), cofinançat per la Diputació Provincial de València, mitjançant l'acord de la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2017", ha explicat Prieto.

  L'objecte de la convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 38 beques, de les quals 18 es reserven a màsters oficials impartits per les universitats i estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura, o equivalent i 20 a cicles formatius de formació professional (tant de tècnic com de tècnic superior) distribuint-se en els departaments municipals, a petició dels mateixos, de la següent manera:

  Urbanisme: 2
  Esports: 4
  Turisme: 2
  Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana: 2
  Administració i Patrimoni: 1
  Educació i Joventut: 2
  Espais naturals i agricultura: 2
  Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia: 5
  Cultura: 2
  Polítiques Econòmiques: 2
  Participació i Benestar Social: 2
  Gabinet de Comunicació i Premsa: 2
  Seguretat Ciutadana, Trànsit, Mediació i Convivència: 4
  Recursos Humans: 1
  Comerç: 1
  Arxiu Històric: 1
  Recepció: 1
  Informàtica: 2

  Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de màsters oficials o estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o Llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent:

  Àrea d'humanitats-jurídica-econòmica 2
  Àrea d'estudis tècnics de grau 2
  Àrea turística 2
  Àrea informàtica 2
  Àrea de topografia-arquitectura-mediambiental 1
  Àrea d'educació i benestar social 3
  Àrea de cultura 2
  Àrea de comunicacions i relacions públiques 1
  Àrea d'esports 2
  Titulacions oficials d'altres àrees 1

  Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de cicles
  formatius de formació professional:

  Administració i gestió: 11
  Tècnic en gestió administrativa
  Tècnic superior en Administració i Finances Tècnic superior en Assistència a la Direcció

  Hosteleria i Turisme: 1
  Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
  Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques

  Informàtica i Comunicacions: 1
  Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

  Serveis Socioculturals i a la Comunitat: 5
  Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
  Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
  Tècnic Superior en Educació Infantil
  Tècnic Superior en Integració Social

  Titulacions oficials d'altres àrees: 2

  Aquesta relació de beques té la consideració de previsió inicial, per la qual cosa la concessió del número concret en cada una de les titulacions queda supeditada al perfil dels sol·licitants d'aquesta convocatòria.
  Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.
  Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un percentatge del 80%, i per l'Ajuntament de Gandia quant al 20% restant. L'import total pressupostat per aquesta convocatòria ascendeix a un total de 7.600,00 euros a càrrec de l'Ajuntament i 30.400,00 euros a càrrec de la Diputació de València. Tot això suma un cost total de 38.000,00 euros.

  El període de durada de les beques començarà el dia 1 de juliol de 2017 i finalitzarà com a màxim el 31 d'agost de 2017, amb una durada de dos mesos, i una dedicació setmanal de 20 hores.

  Requisits

  - Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València.
  - Tindre 18 anys acomplits.
  - Estar cursant algun dels estudis oficials abans esmentats.
  - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  - No estar gaudint d'una altra beca o ajut, de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

  Termini i lloc de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 6 de juny, ambdós inclosos.

  Les persones interessades han d'emplenar el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i full d'autobaremació) en el full web municipal http://www.gandia.org, en l'apartat corresponent a la convocatòria de les beques, en què hi han d'indicar els estudis que estiguen cursant en aquest curs acadèmic, per tal de determinar l'àrea per la què es presenta la sol·licitud. L'àrea s'assignarà automàticament, en funció dels estudis que s'estiguen cursant. Per al cas que la titulació oficial que s'estiga cursant no aparega inclosa en cap de les àrees establertes en el formulari per als diferents nivells educatius, els interessats han de seleccionar la casella "titulacions oficials d'altres àrees" que apareix a cadascun dels nivells educatius.

  Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud i el full d'autobaremació, que s'han de presentar junt amb la documentació acreditativa dels mèrits, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia. Així mateix, el sistema informàtic generarà un codi identificatiu personalitzat d'accés que el sol·licitant ha de conservar baix la seua responsabilitat.

  Si es fa ús de les altres opcions previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a fi de poder acomplir els terminis establerts per la Diputació de València, s'ha de comunicar tal circumstància al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Gandia, en el mateix dia en què es presente la sol·licitud, bé per mitjà de la remissió de la còpia de la sol·licitud registrada al següent número de fax: 96 295 96 91, o bé per mitjà de la remissió de la sol·licitud registrada iescanejada al següent correu electrònic: madrover@gandia.org.

  Documentació a aportar

  Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius de l'acompliment dels requisits assenyalats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen. La documentació s'ha d'aportar per mitjà de fotocòpia degudament compulsada o per mitjà de fotocòpia confrontada pels serveis municipals.
  Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants han d'entregar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent
  b) En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Gandia, certificat d'empadronament acreditatiu de la residència a qualsevol municipi de la província de València.
  c) Expedient acadèmic:

  Per a estudis de formació professional: S'ha d'aportar la documentació següent:

  - Certificat del centre en què es cursen els estudis de formació
  professional. S'ha d'ajustar al model annex II.
  Els estudiants que estiguen cursant el primer curs han d'aportar els
  butlletíns de notes del primer i segon trimestre, per tal d'obtindre la nota mitjana.
  Els estudiants que estiguen cursant el segon curs han d'aportar el certificat de notes del primer curs i els butlletíns de notes del primer i segon trimestre del segon curs, per tal d'obtindre la nota mitjana.

  Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:

  Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials que
  s'al·leguen (fotocopia confrontada de la matrícul·la exercici 2016-2017, o certificat emés pel Centre)
  Certificat expedit per universitat o centre oficial en què estiguen matriculats o, en el seu defecte, informe o extracte de l'expedient acadèmic universitari que l'estudiant puga obtindre per internet. En aquest supòsit, els estudiants universitaris, una vegada seleccionats, disposaran fins al 23 de juny, divendres per a aportar certificat o document anàleg acreditatiu dels estudis què realitzen expedit i segellat per la universitat o centre oficial en què estiguen matriculats per tal de contrastar la veracitat de l'informe o extracte inicialment aportat.

  En el certificat o en l'informe, que ha d'estar actualitzat, s'ha de fer constar el nombre de crèdits superats i la qualificació mitjana ponderada.
  d) Declaració responsable del compliment dels requisits d), e) i f) de la base
  tercera.
  e) Model d'autorització per a la consulta de dades personals, degudament emplenat i signat per cadascun dels membres de la unitat familiar, segons model Annex III i còpia del DNI o passaport de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

  Finalment, Morant ha destacat que l'atur juvenil és del 43% a l'estat, segons l'EPA, "per això és un plaer poder ajudar econòmicament els estudiants i aportar-los experiència, introduint-los al món laboral". I ha recordat que des de l'Ajuntament també se'ls pot orientar per continuar amb la seua formació des de els departaments de Jovetut, l'Urbalab o el Consell dels Joves de Gandia.

  ocultar
  La inscripció de la Dipu Et Beca comença el dilluns i finalitza al 6 de juny
  Pujar