elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Gandia posa en marxa clàusules de responsabilitat social, mediambiental i d'igualtat en els processos de contractació pública

Gandia posa en marxa clàusules de responsabilitat social, mediambiental i d'igualtat en els processos de contractació pública - (foto 1)

  El portaveu del govern, Jose Manuel Prieto i la vicealcaldessa, Lorena Milvaques, han comparegut aquest matí en roda de premsa per informar del principal acord a què s'ha arribat aquest matí a la Junta de Govern.
  Un acord que implica que l'Ajuntament de Gandia, dins de la política de transparència i desenvolupament de les polítiques socials, va considerar prioritari fixar per a l'administració gandiana la inclusió de clàusules de responsabilitat social en els plecs de clàusules administratives particulars.

  D'aquesta manera, les empreses que vullguen treballar per a l'Ajuntament de Gandia de tenir en compte a l'hora de presentar les seues propostes clàusules socials, ambientals o ètiques, ja que així constarà en els plecs de clàusules posats en marxa per l'administració local.

  El portaveu ha recordat que el passat dia 2 d'abril de 2015 va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat.

  En el cas de les clàusules socials es valorarà positivament projectes d'inserció laboral, igualtat de gènere, contractació de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

  Pel que fa a les clàusules mediambientals, es tindrà en compte que les accions dutes a terme pels serveis de neteja siguen respectuoses amb el medi ambient, que els subministraments d'equips informàtics siguen energèticament eficients, que se subministre menjar ecològic per a les guarderies infantils o que el paper que se subministra a l'administració siga reciclat i lliure de clor.

  Paral·lelament, s'establix la prohibició de contractació amb persones, entitats o mercantils per infracció greu en matèria professional, de falsejament de la competència, d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat. També es penalitzarà la contractació amb empreses i entitats sancionades per infraccions de caràcter mediambiental, laboral o social.

  Pel que fa a la solvència tècnica serà valorat positivament que col·labore en el desenvolupament de serveis socials o assistencials, es dispose de Sistemes de Gestió Ambientals certificats com ara EMAS, ISO 14001 o equivalent, que la plantilla mitjana anual de l'empresa declare que es disposa de personal tècnic que tinga experiència i coneixements requerits per a l'execució dels aspectes mediambientals del contracte.

  Totes aquestes clàusules també es tindran en compte a l'hora d'adjudicar els contractes. En el cas que dues proposicions o més de dos s'igualen com a més avantatjoses segons la ponderació establerta en els criteris d'adjudicació d'aquest plec, tindrà preferència en l'adjudicació aquella proposició presentada per aquelles entitats reconegudes com organitzacions de comerç just en els contractes que tinguen per objecte productes en què hi haja alternativa d'aquesta naturalesa. En el cas que l'empat fos entre dues empreses o més de dos que acrediten aquesta condició de productes de comerç just, es decidirà la proposta d'adjudicació a favor de la proposició que presente l'oferta econòmica més baixa.

  Referent a això, Jose Manuel Prieto, ha declarat que "aquests plecs que són absolutament innovadors per a una administració pública municipal. S'incorporen per injectar als processos de contractació no només transparència sinó perquè tots els recursos milloren la qualitat de vida dels més desfavorits i es tinga en compte la sostenibilitat mediambiental. D'aquesta manera també ajudem als col·lectius més desfavorits i posem al servei de la societat una contractació social, mediambiental i ètica".

  Finalment, Lorena Milvaques, ha incidit en els aspectes d'Igualtat i ús del valencià. "És un treball magnífic que també tindrà en compte la igualtat de les dones i la nostra llengua".

  Pel que fa a les clàusules referents a la Igualtat, es tindrà en compte el compromís de contractar més dones a la plantilla, que aquestes desenvolupen tasques de responsabilitat en la mercantil, es treballe per la conciliació laboral, contractació de dones víctimes de gènere i que l'empresa desenvolupe programes d'igualtat.

  "Són iniciatives molt importants i que eren molt necessàries per a l'administració pública. Definitivament, les promeses dels dos partits que formem part del govern es van plasmant en documents i processos destinats a millorar la vida de tots".

  També la vicealcaldessa ha fet referència a un altre dels punts que es tindran en compte com és l'ús del valencià. Es tindrà en consideració totes aquelles iniciatives que fomenten l'ús del valencià en les empreses.

  Pujar