28 de novembre de 2020 28/11/20

Les universitats públiques valencianes implantaran un codi de bones pràctiques acadèmiques i governança universitària

  La Universitat Jaume I de Castelló i la resta d'universitats públiques valencianes, amb l'objectiu de millorar la qualitat de les seues activitats docents, investigadores, d'innovació i difusió de la cultura, així com els seus vincles amb la societat a la qual donen servei, han redactat un codi de bones pràctiques acadèmiques i de governança universitària que s'implantarà en els pròxims mesos. El text es troba en període d'exposició pública perquè la comunitat universitària puga plantejar al·legacions fins al 20 de juliol de 2017.

  El text és un conjunt de valors, principis i normes que, d'una banda, es desitja que orienten tant la governança com l'activitat de la institució i, per una altra, estableixen un codi de les pràctiques acadèmiques de caràcter obligatori per a tota la comunitat universitària. Les universitats públiques valencianes se sumen així a un corrent generalitzat als països del nostre entorn més exigents en aquesta matèria i acorden normes i estàndards ètics per evitar les males pràctiques acadèmiques dotades explícitament de contingut obligacional pels membres de les comunitats universitàries i que inclouen, a més, alguns dels mecanismes de resposta jurídica per la institució davant dels incompliments que passaran a ser exigibles.

  Les regles i principis contingudes en el codi han estat acordades amb la intenció d'afavorir el desenvolupament de les responsabilitats exigibles d'acord amb els paràmetres de la governança i la bona administració, la integritat en l'acompliment de funcions, la sobrietat i rendició de comptes i la transparència en la presa de decisions, així com per garantir que el desenvolupament de la gestió pública realitzada en el si de les universitats públiques valencianes es duga a terme de manera que honre la confiança que aquestes han de generar com a institucions públiques.

  El codi s'estructura en tres títols. El primer correspon a les disposicions generals, objecte i àmbit d'aplicació. El títol segon s'ocupa de regular aquelles bones pràctiques considerades de caràcter bàsic en l'àmbit de la recerca i la innovació (conflictes d'interès, problemes concernents a l'autoria de la producció científica, prohibició del plagi o pràctiques equivalents, entre altres) i en matèria de docència (responsabilitat dels docents, compliment de les seues obligacions, exigència de qualitat i necessitat d'avaluació d'aquesta). El títol tercer, finalment, està dedicat a regular determinats aspectes rellevants de la governança universitària. Entre aquests, la necessària promoció dels valors universitaris, l'exercici de funcions d'acord amb els principis d'integritat, imparcialitat i incompatibilitat, la transparència i rendició de comptes, confidencialitat, la presència pública a través de mitjans de comunicació i Internet, així com unes regles bàsiques sobre reconeixements i obsequis o l'ús adequat dels recursos públics.

  Les universitats públiques valencianes aspiren no solament a mostrar el seu compromís amb la societat a la qual serveixen, assumint valors que irradien d'aquesta, sinó també a emprar aquests alts estàndards amb caràcter normatiu, i a establir obligacions concretes derivades d'aquests estàndards per a tot el seu personal. Aquest codi és, per això, mostra de compromís ineludible amb la qualitat del quefer científic i acadèmic, que, només quan és realitzat amb els majors estàndards de compromís i rigor, resulta veritablement útil a la societat a la qual es deuen les universitats valencianes

  Pujar