31 de maig de 2020 31/5/20

Almassora registra 11 candidatures a delineant per a obres de Feder i Edificant

Almassora registra 11 candidatures a delineant per a obres de Feder i Edificant - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora ha registrat 11 candidatures de persones que opten a la borsa d'ocupació per a necessitats de personal temporal amb la categoria de delineant per a atendre l'augment del volum de treball derivat de projectes Feder cofinançats per la Unió Europea i del pla Edificant. El sistema de concurs oposició seleccionarà al personal més capacitat per als requisits que demanda el consistori.

  L'Administració ha rectificat la llista provisional, que tenia huit registres, en detectar una fallada informàtica que va descartar a les persones que van presentar la seua candidatura de forma telemàtica. D'aquesta forma, sis homes i cinc dones estan convocats a la prova inicial dels exàmens que permetran formar una bossa d'ocupació.

  No en va, el pas del capítol d'inversions d'1.694.090,85 euros a 8.338.170,25 euros en 2019 degut fonamentalment als projectes sufragats amb fons europeus i el programa Edificant de la Generalitat Valenciana, amb la construcció dels col·legis Santa Quitèria i Ambaixador Beltrán com a principals inversions, obliguen a incrementar la plantilla municipal per a complir els terminis marcats.

  Segons figura en les basses per a la bossa d'ocupació, entre les comeses destaca: intervindre en aixecaments i replantejos de construccions i terrenys auxiliant en la seua execució, així com en projectes d'infraestructura viària i d'ordenació del territori elaborant plans de traçats, escomeses, proveïments i d'ordenació del sòl, prenent dades i aportant al seu nivell soluciones als problemes de representació i dimensionament. Els professionals triats actuaran sota la supervisió general d'arquitectes, enginyers o llicenciats i/o arquitectes tècnics, enginyers tècnics o diplomats.

  Les persones candidates hauran d'estar en possessió, almenys, del títol de FP2 de tècnic especialista en la branca de delineació o equivalent. És exquisit no excloent estar en possessió del títol de coneixement del valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de nivell B1 o equivalent, atés que en principi les funcions a desenvolupar suposen escassa relació directa amb la ciutadania. Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives hauran de realitzar en el termini màxim de dos anys l'exercici específic que es convoque i, cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.

  Una vegada rectificat el llistat de persones admeses i excloses, l'Alcaldia concedeix un nou termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de la resolució en el tauler d'anuncis per a la presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se cap objecció, la llista esdevindrà automàticament en definitiva.

  Pujar