20 de setembre de 2020 20/9/20

Almassora elimina l'aval per a facilitar l'accés a subvencions a entitats locals

Almassora elimina l'aval per a facilitar l'accés a subvencions a entitats locals - (foto 1)

  La comissió d'Hisenda de l'Ajuntament d'Almassora aprovarà avui la modificació de les bases d'execució del pressupost per a eliminar l'exigència d'aval a les entitats que reben una subvenció municipal superior a 60.000 euros. L'exempció d'aquest requisit, que passarà pel ple ordinari de la setmana vinent, facilitarà l'accés a les ajudes del consistori a les agrupacions que treballen en benefici del municipi.

  La memòria d'Alcaldia exposa la necessitat de modificar la base d'execució 24 de les actuals en vigor "a fi d'eliminar l'exigència de prestar garantia davant l'Ajuntament a les entitats sense ànim de lucre i altres entitats, siguen persones físiques o jurídiques, a les quals se'ls concedisca una subvenció per import superior a 60.000 euros, disminuint amb açò la càrrega onerosa que açò suposa per a les mateixes".

  D'aquesta forma, l'Alcaldia proposa al ple de la corporació l'aprovació de la modificació d'aquesta base que afecta a entitats sense ànim de lucre i a altres entitats per a activitats esportives, culturals, festives, socials i mediambientals. El canvi de la norma afectarà a les agrupacions actuals i a quantes es constituïsquen en el futur, de manera que totes elles es beneficien de la modificació.

  A tenor de l'arreplegat en el text, les entitats presentaran el compte justificatiu conformement al format simplificat sempre que l'import de la subvenció siga inferior a 60.000 euros. En cap cas serà exigible la prestació de garantia per a la concessió de les subvencions, tal com figura el document signat per l'alcaldessa la setmana passada i que compta amb l'informe favorable de la Intervenció municipal.

  Sense factures pendents

  D'igual forma, la comissió d'aquest migdia i el ple de la setmana vinent adonaran de l'informe de control financer del segon trimestre de 2018, període en el qual la Intervenció ha constatat la inexistència de factures retingudes pendents de pagament. Aquest departament ha ratificat, a més, el descens del període mitjà de liquidació d'aqueixos comptes pendents amb els proveïdors externs de béns o serveis. Segons aquesta part, els 21 dies de termini mitjà suposen la millor dada del segon trimestre de la legislatura.

  L'informe elaborat per l'interventor qualifica com "molt àgil" el procediment de tramitació de factures fins al punt de reduir a 21,01 dies de mitjana el termini de pagament des que el tercer presenta la factura fins que la paga l'Ajuntament d'Almassora. De fet, l'estadística elaborada pel departament evidencia la millora dels indicadors entre 2016 i 2018 atès que el termini de pagament ha passat de 27,5 dies en el segon trimestre de 2016 als 21,01 dies del mateix període en l'exercici vigent.

  Pujar