31 de maig de 2020 31/5/20

Almassora convoca les proves per a crear una borsa de treball de conserges

Almassora convoca les proves per a crear una borsa de treball de conserges - (foto 1)

  El Butlletí Oficial de la Província publica hui les bases per a la formació d'una borsa de treball amb la categoria de conserge a l'Ajuntament d'Almassora. Les persones interessades a participar en el concurs oposició tenen 10 dies hàbils, comptats des de demà, per a presentar la sol·licitud en el registre municipal.

  Entre les funcions del lloc destaca custodiar el mobiliari, comunicar incidències de desperfectes, vigilar a les empreses que operen en l'edifici, l'obertura i tancament del local així com el control d'accessos, rebre i distribuir els documents, realitzar trasllats de material i manejar fotocopiadores. La jornada dependrà del servei al qual s'adscriguen per a realitzar les corresponents funcions.

  Les persones interessades hauran d'estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent i abonar els drets d'examen. No és requisit excloent estar en possessió del títol de coneixement del valencià atés que, en principi, les funcions a desenvolupar suposen escassa relació directa amb la ciutadania. Els interessats tenen un termini de dos anys per a superar les proves de valencià.

  Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses que es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal. El consistori concedirà un termini de cinc dies hàbils per a interposar reclamacions. En cas de no presentar-se, la resolució s'elevarà a definitiva i determinarà també la composició del tribunal qualificador, lloc, data i hora d'inici de la fase d'oposició.

  El desenvolupament del procés selectiu serà tal com disposen les bases generals de la formació de borses de treball, amb tres fases eliminatòries: prova d'oposició, fase de concurs i entrevista. La primera consistirà en un exercici amb 20 preguntes tipus test a contestar en un temps màxim d'una hora. En la fase de concurs computarà com a mèrit puntuable titulacions acadèmiques, experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i coneixement de llengües estrangeres.

  El temari de l'examen figura en l'annex de la convocatòria i inclou: el municipi, òrgans de govern i administració, l'acte administratiu, coneixement de carrers i principals edificis públics, presentació de sol·licituds i registres administratius, ús no sexista del llenguatge, custòdia de màquines, control d'accessos, condicions de treball i salut i concepte de risc laboral.

  Pujar