21 de setembre de 2020 21/9/20

L'ajuntament recorda que totes les obres que contracta compleixen un protocol de seguretat i salut

  • El coordinador de Seguretat i Salut, funcionari de l'ajuntament és qui comprova que es complisca

Davant les informacions aparegudes en premsa de les peticions de Guanyar (presentades únicament a la premsa) sobre les condicions de treball en onades de calor, el Govern Municipal fa constar el següent:

                          

El protocol de Seguretat i Salut de les obres que l'Ajuntament contracta junt amb les mateixes és un document que les empreses adjudicatàries de les obres públiques han d'aplicar. En aquest document es recullen les mesures preventives en el treball durant les èpoques de períodes calorosos i és la normativa laboral en aquesta matèria la que l'Ajuntament fa complir mitjançant el Coordinador de Seguretat i Salut, que és un funcionari municipal que comprova que es compleixen totes les exigències.

En el cas de l'obra de l'Eix per a ciclistes i vianants, el punt 1.4.5 del Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra contempla totes les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a reduir i controlar els riscos per altes temperatures. Entre altres, aquest document parla de suspensions i de canvis d'horaris, parades cada cert temps per a tots els treballadors per a proveïment d'aigua, elaboració de torns per a determinats treballs, etc. Tant ara com en altres moments en què les condicions climàtiques ho han requerit s'han aplicat les mesures que fixa l'apuntat protocol de Seguretat i Salut.

El coordinador de Seguretat i Salut de l'obra -funcionari municipal- controla que el compliment de les recomanacions i mesures es prenguen per part de l'empresa. De fet s'han mantingut reunions amb el responsable de riscos de l'empresa per a comprovar si eren tinguts en compte tots aquests extrems.

Tant amb aqueixa obra com amb totes les contractades per l'Ajuntament s'estableix aquest protocol i sempre se segueixen i compleixen les mesures fixades en el document.

Respecte a les brigades municipals assenyalar que tenen un protocol d'intervenció propi. A l'estiu l'horari de 7 a 14 hores es compleix, però la retirada habitual del carrer i la preparació de treballs per a l'endemà s'avança habitualment a les 13 hores. A més els delegats sindicals de Seguretat i Salut de l'Ajuntament coordinen la fiscalització d'aquests protocols en el treball.

"Per a evitar crear alarmes innecessàries fem una crida a Guanyar perquè davant qualsevol dubte sobre un tema tan delicat com la salut dels treballadors i treballadores tant de les contractes públiques, com dels funcionaris, consulte en primer lloc als departaments oportuns del mateix Ajuntament. Encara que Guanyar ens considere una màquina de màrqueting polític, aquesta informació òbvia és una cosa que no anunciem perquè és el lògic i habitual, però davant aquestes afirmacions en la premsa hem considerat necessari realitzar aquest aclariment" indica el regidor d'Obres, Jordi Martínez.

Pujar