23 d’octubre de 2020 23/10/20

L’Ajuntament d’Alaquàs rebaixa la plusvàlua sobre vivendes

L’Ajuntament d’Alaquàs rebaixa la plusvàlua sobre vivendes - (foto 1)
  • La nova ordenança fiscal de l’IVTM contempla a més bonificacions per als vehicles amb menors emissions contaminants

L’Ajuntament d’Alaquàs ha aprovat aquest dijous 31 d’octubre en sessió plenària les noves ordenances fiscals per a 2020 relatives als impostos municipals. L’actualització de les ordenances fiscals a la normativa vigent comporta a més de l’adequació i modificació dels tipus, els corresponents beneficis fiscals.

Pel que respecta a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), s'actualitzen les bonificacions per a vehicles elèctrics, híbrids i s’introdueix una nova bonificació a aquells que, utilitzant combustibles fòssils, tinguen menors nivells d’emissions contaminants, 100gr CO2/km. Amb aquesta modificació de la normativa es busca afavorir la transició cap a un model més sostenible, reduint les emissions de gasos contaminants i millorant la qualitat de l’aire.

S’aprova a més la reducció del gravamen quant a l'ordenança fiscal que regula l'impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de naturalesa Urbana (IIVTNU), que passa del 30 al 25%. S’amplien a més les bonificacions, en el cas d’herències, a tots els hereus, estiguen o no empadronats a la vivenda objecte de transmissió, i també en el percentatge de bonificació.

Pel que fa a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de Béns Immobles (IBI), les famílies nombroses solament hauran de demanar la bonificació el primer any, mantenint-se aquesta mentres no canvie la seua situació. Es modifica el tipus impositiu a aquelles propietats no residencials amb major valor cadastral.

Pel que respecta a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), s'aclareix el règim de bonificacions d’aquest impost, s’ajusten i regulen els requisits necessaris per a la sol•licitud de cada bonificació. S’ajusten els percentatges existents en el cas de bonificació per creació d'ocupació i per utilització d'energies renovables.

Pujar