15 de noviembre de 2019 15/11/19

Convocatòria d'ajudes per a material escolar infantil, primària i secundària curs 2014-2015

  La Junta de Govern Local va aprovar en la sessió ordinària de l’11 de juliol de 2014 la convocatòria i les bases reguladores d’ajudes per a material escolar infantil de segon nivell de segon cicle, primària i secundària, per al curs 2014 – 2015.

  La quantia de l’ajuda pot arribar a 40 euros per alumne i qui la sol•licite haurà de reunir els requisits següents:

  - Estar empadronats al municipi de Silla, un mínim de sis mesos.
  - Estar matriculat en qualsevol dels centres educatius d’educació infantil de segon cicle, de primària o de secundària de Silla.
  - Haver presentat la sol•licitud i la documentació requerida en la convocatòria en els terminis establerts.
  - No estar incurs en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei general de subvencions.

  Aquests requisits hauran de mantindre’s al llarg del curs escolar 2014/2015 i els beneficiaris hauran de respectar i complir les normes establertes.

  Per la catalogació de centre CAES del CEIP Lluís Vives de Silla, l’alumnat d’aquest centre queda exclòs d’aquesta convocatòria, atés que ja rep ajudes pel mateix concepte de la Conselleria d’Educació.

  Les sol•licituds es podran presentar davant el registre municipal a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins al 30 de setembre de 2014. A la web de l’Ajuntament estaran penjades les bases de la convocatòria i es podrà descarregar el model de sol•licitud.

  Una comissió de valoració, formada per dos tècnics de l’Ajuntament i tres representants de les AMPA dels centres educatius del municipi, s’encarregarà de valorar les sol•licituds i elevar la proposta a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de les llistes definitives de beneficiaris.

  ocultar
  Convocatòria d'ajudes per a material escolar infantil, primària i secundària curs 2014-2015
  Subir