24 de enero de 2021 24/1/21

Ajudes al comerç: obert el termini

  S'ha publicat l'Ordre de Conselleria d’Economia, Indústria i Ocupació reguladora de les ajudes al Comerç per a l'any 2014.

  Són ajudes destinades a finançar les inversions en establiments comercials preexistents o en nous per ampliació d'empresa comercial preexistent o, si és el cas, a noves implantacions. Destaquem les principals línies.

  Seran susceptibles de suport les inversions que es concreten en alguna de les actuacions següents:

  a) Innovació comercial. Es considerarà susceptible de suport la realització de les inversions, definides per un document d'avaluació ambiental tutelat, lligades al projecte europeu LIFE+Green Commerce o d'altres auditories o estudis de diagnòstic de punt de venda, diagnòstics d'innovació del punt de venda o auditories d'innovació, recolzats per aquesta conselleria o que complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria anual en què va ser realitzat, si és el cas.

  b) Modernització establiment. Es considerarà susceptible de suport l'adquisició d'equipament per a l'establiment comercial en almenys una de les matèries següents, sempre que la inversió mínima susceptible de suport no siga inferior a 2.000,00 euros.

  - Exposició, emmagatzematge i venda del producte.

  - Senyalització i identificació de l'establiment.

  - Informàtica per a la implantació de sistemes d'informació, gestió i comunicació. Es considerarà susceptible de suport la creació de pàgines web amb passarel·la de pagament i s'exclouran els programes i aplicacions.

  - Sistemes de seguretat.

  -Accessibilitat.

  -Estalvi energètic.

  -Tractament de residus.

  - El límit de subvenció a concedir per establiment serà de 20.000,00 euros per a les ajudes previstes en els punts 1.a i 1.c i de 5.000,00 euros per a les del punt 1.b d'aquest mateix article.

  c) Continuïtat empresarial

  Són ajudes destinades a finançar les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial. L’establiment haurà de, si s’escau, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 31 d’octubre de 2014. En el local que es planteja l’actuació haurà d’haver-se desenvolupat activitat econòmica anteriorment.

  1. Les despeses susceptibles d’obtindre finançament per continuïtat empresarial són les següents:

  a) Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.

  b) Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat.

  c) Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l'anterior titular, que haurà d'haver-se formalitzat en 2014.

  d) Despeses de lloguer de local meritats des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de 2014.

  El límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000 euros.

  Termini de sol·licitud: 12 de juny de 2014

  Subir