Viernes 17 de Agosto de 2018

Un camino a ninguna parte de Artur Mas - El Raconet Blau - columna de opinión - elperiodic.com

Versión Clásica
Edición Comunidad Valenciana
Columna de opinión
El Raconet Blau
El Raconet Blau
Por Alex Esteve

Un camino a ninguna parte de Artur Mas

28/09/2014
3 comentarios
a mis favoritos
disminuir letra
aumentar letra
comentar

Alex Esteve, President de la Plataforma Valencianista PLV

El President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, en la seua firma ahir aprovant la llei de consultes independentista ha desafiat a l´Estat de Dret i a tots els espanyols. Sabem ben be que han iniciat un camí que no els du a cap lloc. Ells inclús saben que demanar l´independència de Catalunya és com demanar la lluna pero volen provar a vore qué és lo que acaben “peixcant” en açò.

La por que tant yo com molts valencians tenim és que alguns governants en Madrit cedixquen al chantage d´Artur Mas i de nou els valencians, la llengua i cultura valencianes i el nostre autogovern siguen moneda de canvi per a parar este procés soberaniste. I més sabent que els polítics valencians poc o res pinten i que la seua veu mai arriba a on deu arribar.

Estos dies fins al 9 de novembre seran dies que marcaran el devindre d´este país, i a nosatros els valencians, passe lo que passe al nostres veïns del nort, nos esguitarà també el desenllaç que s´acabe prenent.

No tolerarem que es pose en dubte l´autonomia del Regne de Valéncia i el fet diferencial valencià.

No serem moneda de canvi d´un nacionalisme corrupte català, ni servirà la nostra història ni els nostres clàssics ni la llengua valenciana per a ser suplantada i que ajude a construir d´esta forma eixa entelèquia anticonstitucional que alguns mal nomenen com a “paisos catalans”. Denunciarem totes i cada una de les maniobres que vagen en contra de la llengua i cultura valencianes, provinguen d´on provinguen.

I ara és el moment idoneu per a moure ficha. Sabem que la Generalitat Valenciana vol aprovar la Llei de Defensa de les Senyes d´Identitat valencianes. Una llei necessària pero que pot ser arriba massa tart. Sobretot en l´aspecte llingüístic a on tenim una AVL que blindada en l´Estatut d´Autonomia, nega l´existència del valencià com a idioma i el condena a simple dialecte del català, contravenint l´història i burlant-se dels escritors clàssics del Sigle d´Or valencià.

L´AVL, tot un monstruo creat pels propis governants actuals, la qual està envalentonada i campa per a on vol, puix ells mateixos l´han fet inviolable i intocable. ¿Penseu que en atres països o regions els seus ciutadans tragarien com hem tragat els valencians en el tema de la creació d´una acadèmia que ya ve costant-nos més de 50.000.000 d´euros i que presuntament està prevaricant? Sincerament ho dubte.

Demane, per lo tant, valentia al Conseller Lluis Santamaria i al Govern Valencià en esta nova llei de defensa de les senyes d´identitat valencianes que estan preparant. Esta llei deurà estar per damunt inclús de la llei de creació de l´AVL i deurà ser respectada per esta i per totes les institucions públiques, partits polítics, sindicats, empreses i tot el poble valencià. El temps demostrarà si els fets han valgut la pena o si será tractada com a paper banyat.

Una llei que reconega i blinde l´idioma valencià com a idioma independent dels de la resta del seu entorn, que cuide les tradiciones històriques del nostre poble i la nostra cultura, els nostres simbols, l´himne de tots els valencians… en definitiva, el fet diferencial valencià. S´ha de fer YA puix no queden molts mesos per a les eleccions autonòmiques.

Artur Mas ha llançat tot un desafiament a la Constitució Espanyola i al sistema democràtic i per ende a tot el Poble Valencià. Un camí sense retorn que clarament no du a cap lloc. Pero no nos confiem, perque Valéncia i lo valencià nos trobem també en eixe camí, i en mig d´ell, per desgràcia.

UN CAMINO A NINGUNA PARTE

El Presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, con su firma ayer aprobando la ley de consultas independentista ha desafiado al Estado de Derecho y a todos los españoles. Sabemos bien que han iniciado un camino que no les lleva a ninguna parte. Ellos incluso saben que pedir la independencia de Cataluña es como pedir la luna pero quieren probar a ver qué es lo que acaban “pescando” con ello.

El miedo que tanto yo como muchos valencianos tenemos es que algunos gobernantes en Madrid cedan al chantaje de Artur Mas y de nuevo los valencianos, la lengua y cultura valencianas y nuestro autogobierno sean moneda de cambio para parar este proceso soberanista. Y más sabiendo que los políticos valencianos poco o nada pintan y que su voz nunca llega donde debe llegar.

Estos días hasta el 9 de noviembre serán días que marcaran el devenir de este país, y a nosotros los valencianos, pase lo que pase a nuestros vecinos del norte, nos salpicará también el desenlace que se acabe tomando.

No toleraremos que se ponga en duda la autonomía del Reino de Valencia y el hecho diferencial valenciano.

No seremos moneda de cambio de un nacionalismo corrupto catalán, ni servirá nuestra historia ni nuestros clásicos ni la lengua valenciana para ser suplantada y que ayude a construir de esta forma esa entelequia anticonstitucional que algunos mal nombran como “países catalanes”. Denunciaremos todas y cada una de las maniobras que vayan en contra de la lengua y cultura valencianas, provengan de donde provengan.

Y ahora es el momento idóneo para mover ficha. Sabemos que la Generalitat Valenciana quiere aprobar la Ley de Defensa de les Señas de Identidad valencianas. Una ley necesaria pero que puede ser llegue demasiado tarde. Sobre todo en el aspecto lingüístico donde tenemos una AVL que blindada en el Estatuto de Autonomía, niega la existencia del valenciano como idioma y lo condena a simple dialecto del catalán, contraviniendo la historia y burlándose de los escritores clásicos del Siglo de Oro valenciano.

La AVL, todo un monstruo creado por los propios gobernantes actuales, la cual está envalentonada y campa por donde quiere, pues ellos mismos la han hecho inviolable e intocable. ¿Pensáis que en otros países o regiones sus ciudadanos tragarían como hemos tragado los valencianos con el tema de la creación de una academia que ya viene costándonos más de 50.000.000 de euros y que presuntamente está prevaricando? Sinceramente lo dudo.

Pido, por tanto, valentía al Conseller Luis Santamaría y al Gobierno Valenciano con esta nueva ley de defensa de las señas de identidad valencianas que están preparando. Esta ley deberá de estar por encima incluso de la ley de creación de la AVL y deberá ser respetada por ésta y por todas las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, empresas y todo el pueblo valenciano. El tiempo demostrará si los hechos han valido la pena o si será tratada como papel mojado.

Una ley que reconozca y blinde el idioma valenciano como idioma independiente de los del resto de su entorno, que cuide las tradiciones históricas de nuestro pueblo y nuestra cultura, nuestros símbolos, el himno de todos los valencianos… en definitiva, el hecho diferencial valenciano. Se ha de hacer YA pues no quedan muchos meses para las elecciones autonómicas.

Artur Mas ha lanzado todo un desafío a la Constitución Española y al sistema democrático y por ende a todo el Pueblo Valenciano. Un camino sin retorno que claramente no lleva a ninguna parte. Pero no nos confiemos, porque Valencia y lo valenciano nos encontramos también en ese camino, y en medio de él, por desgracia.

 

Comparta este artículo
Listado de comentarios

Si deseas registrar tu nombre e imagen en los comentarios haz
click aquí
 
Jo aní a les escoles nacionals "Generalísimo Franco" a l'Alcora. L'any 60 del segle passat, l'últim any que anàvem a escola, teníem una enciclopèdia (Álvarez-Miñón), el tercer curs que en l'apartat de llengua deia: "En España además del castellano tenemos tres lenguas más, el catalán, el vascuence y el gallego. El valenciano es un dialecto del catalán"
Ets tu més papista que el Papa?
Si no t'ho creus busca-ho. No s'ho ha inventat ni Artur Mas, ni Jordi Pujol, ni Carod-Rovira, ni...
Jo no crec que per decret-llei poden dir que, efectivament, les someres i els ases, volen. Doncs en la llengua els doctors són els lingüistes pas els polítics ni els fonamentalistes que parlen amb la boca plena i el cap ...
Enviado el 29/09/2014    
 
Aribau, en la seua Oda la Patria nomena per cinc voltes que la seua llengua es 'llemosina', a vore si t'enteres. Si el dialecte català naix oficialment des de 1906 per Prat de la Riba: "Ja està be de dirli llemosí, digam-li català", no es extrany que els cat. sempre furgant, en 1960 hagen conseguit de Franco que desaparega la llengua valenciana que ya tenía i tot, al P.Fullana representantla en la RAE que en son Dicc.1956 diu ben claret en la entrada "valenciano": "Lengua que se habla en la mayor parte del histórico Reino de Valencia". "I ara te dic yo: Nano, ¿t'han bufat o t'han fet aire?" I no 'cantes' més que et deixaré en ridícul cada vegà més. Aixina que, quan entres per ací, primer entérat de que els catalàns al respecte de llengua no teniu rés i la prova es que esteu forçant desde les criaturetes en l'escola a que deprenguen lo que no es llengua valenciana, sino el dialecte fabriste català. Entérat be que tinc raó, no faces el ridícul com els atres teus.
Enviado el 02/10/2014    
 
Burrianero-2
A collir!!
Tu estás carregat tio. Tirat un poal d'aigua.
Enviado el 02/10/2014    
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Con el soporte de:
GV Conselleria Educació

RSS elperiodic.com Comunidad Valenciana
Facebook elperiodic.comTwitter elperiodic.com
Amb la col·laboració de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

Aviso Legal | Política de Cookies | Publicidad | Correo: valenciaARelperiodicPUNcom

 
Versión Móvil