17 de noviembre de 2019 17/11/19

Salari Jove, programa de subvencions d’ocupació pública per a l’exercici 2015

  L’Ajuntament d’Oliva, i la regidora d’Ocupació i Empresa, Rosana Miñana Morell, ofereixen el programa Salari Jove del SERVEF amb l’objectiu d’incrementar l'ocupabilitat de joves aturats menors de 30 anys, mitjançant la concessió de subvencions dirigides a contractar-los (en pràctiques) perquè executen obres i serveis d'interès general i social a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  El programa consta de dos projectes. El primer, on s’oferta una plaça per a un jove arquitecte, és per al projecte d’Actualització Inventari Béns Municipals, amb un cost d'11.444’85 € i una durada de sis mesos, (01/09/2015 al 31/03/2016). Els objectius d’aquest projecte són:

  Consulta de dades cadastrals i registrals.

  Labor de camp: Fotografies, petits amidaments, etc.

  Interpretació de plànols.

  Localitzar, depurar, validar i comprovar la informació que es recuperarà i la seua introducció en el sistema.

  Introducció en el sistema de les dades prèviament validades.

  Georeferenciació d'immobles (referència cadastral, carrer i número, etc.)

  I el segon, és el projecte d’Actualització de Patrimoni Històric Municipal, amb un cost d'11.444’85 €. On s’oferta una plaça, amb una durada de 6 mesos (01/09/2015 al 31/03/2016 ) per a un jove d’Història de l’Art o Geografia.

  Els objectius d’aquest projecte són:

  Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants de la col·lecció artística de l'Ajuntament d'Oliva.

  Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants dels museus de l'Ajuntament d'Oliva.

  Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants de la col·lecció artística de l'Ajuntament d'Oliva que han de ser inclosos en l'Inventari de Béns Municipal i col·laborar en la seua actualització.

  Alguns dels requisits són:

  - Els destinataris finals d'aquests programes són els joves aturats menors de 30 anys inscrits en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat.

  - En cap cas podran participar en aquest programa d'ocupació els joves que ja han participat en programes anteriors de foment d'ocupació Salari Jove.

  - Els requisits d'edat i desocupació els haurà de complir el jove en el moment de la contractació.

  - Les entitats beneficiàries sol·licitaran oferta d'ocupació al centre Servef corresponent i seleccionaran els joves que siguen remesos pel centre.

  - Per a la contractació s'utilitzarà la modalitat de contracte en pràctiques.

  - Els projectes s’hauran d'executar en el període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 31 de març de 2016. En tot cas, els projectes hauran d'iniciar-se en 2015 i la seua durada no podrà excedir els nou mesos.

  - La quantia de la subvenció es destinarà a sufragar els costos salarials del jove, incloent la cotització empresarial a la Seguretat Social.

  ocultar
  Salari Jove, programa de subvencions d’ocupació pública per a l’exercici 2015
  Subir