25 de agosto de 2019 25/8/19

Salari Jove, programa de subvencions d’ocupació pública per a l’exercici 2015

L’Ajuntament d’Oliva, i la regidora d’Ocupació i Empresa, Rosana Miñana Morell, ofereixen el programa Salari Jove del SERVEF amb l’objectiu d’incrementar l'ocupabilitat de joves aturats menors de 30 anys, mitjançant la concessió de subvencions dirigides a contractar-los (en pràctiques) perquè executen obres i serveis d'interès general i social a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

El programa consta de dos projectes. El primer, on s’oferta una plaça per a un jove arquitecte, és per al projecte d’Actualització Inventari Béns Municipals, amb un cost d'11.444’85 € i una durada de sis mesos, (01/09/2015 al 31/03/2016). Els objectius d’aquest projecte són:

Consulta de dades cadastrals i registrals.

Labor de camp: Fotografies, petits amidaments, etc.

Interpretació de plànols.

Localitzar, depurar, validar i comprovar la informació que es recuperarà i la seua introducció en el sistema.

Introducció en el sistema de les dades prèviament validades.

Georeferenciació d'immobles (referència cadastral, carrer i número, etc.)

I el segon, és el projecte d’Actualització de Patrimoni Històric Municipal, amb un cost d'11.444’85 €. On s’oferta una plaça, amb una durada de 6 mesos (01/09/2015 al 31/03/2016 ) per a un jove d’Història de l’Art o Geografia.

Els objectius d’aquest projecte són:

Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants de la col·lecció artística de l'Ajuntament d'Oliva.

Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants dels museus de l'Ajuntament d'Oliva.

Estudi, anàlisi i catalogació dels fons integrants de la col·lecció artística de l'Ajuntament d'Oliva que han de ser inclosos en l'Inventari de Béns Municipal i col·laborar en la seua actualització.

Alguns dels requisits són:

- Els destinataris finals d'aquests programes són els joves aturats menors de 30 anys inscrits en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat.

- En cap cas podran participar en aquest programa d'ocupació els joves que ja han participat en programes anteriors de foment d'ocupació Salari Jove.

- Els requisits d'edat i desocupació els haurà de complir el jove en el moment de la contractació.

- Les entitats beneficiàries sol·licitaran oferta d'ocupació al centre Servef corresponent i seleccionaran els joves que siguen remesos pel centre.

- Per a la contractació s'utilitzarà la modalitat de contracte en pràctiques.

- Els projectes s’hauran d'executar en el període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 31 de març de 2016. En tot cas, els projectes hauran d'iniciar-se en 2015 i la seua durada no podrà excedir els nou mesos.

- La quantia de la subvenció es destinarà a sufragar els costos salarials del jove, incloent la cotització empresarial a la Seguretat Social.

ocultar
Salari Jove, programa de subvencions d’ocupació pública per a l’exercici 2015
Subir