4 de marzo de 2021 4/3/21

Compromís exigeix l'anul·lació de la revisió del Pla d'Ajust

  • La formació ha presentat un recurs de reposició perquè s'anul.le l'acord plenari del 23 de setembre

  • Critica que s'hi va vulnerar la llei en negar-li a l'oposició l'accés a part de la documentació

La portaveu del Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Gandia, Lorena Milvaques, ha anunciat hui la interposició d'un recurs de reposició front a l’Acord que es va adoptar en el Ple del dia 23 de setembre sobre l’ aprovació revisió del Pla d’ ajust previst al Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.

En concret, al recurs s'hi sol·licita:

a) Que s’ anul·le l’esmentat acord del dia 23, i es torne a plantejar a la consideració del Ple la revisió del Pla d’Ajust previ compliment estricte de les normes de procediment.

b) Subsidiariament, per al cas de que la seua anul·lació produira l’ incompliment en els terminis assenayants per la legislació per a la revisió del Pla d’Ajust. Que l’ aprovació del mateix es torne a portar a Ple per a la seua convalidació, previ examen de tota la documentació d’acord amb les normes de procediment exposades al cos de l'escrit.

I és que Milvaques ha recordat que el passat dia 19 de setembre es va convocar Comissió del Ple d’ Economia i Hisenda extraordinària i urgent per al dia 23 de setembre, establint com a punt de l’ ordre del dia “L’ Aprovació Revisió-Pla d’ Ajust previst al Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.” "El dia 23 de setembre abans de la Comissió assenyalada, als efectes d’ examinar la documentació corresponent, es va personar el meu company, Facund Puig, en les dependències de la Secretaria General. Això no obstant i malgrat la seua voluntat d’ examinar tota la documentació, la resposta del Secretari fou que a banda de la Proposta d’Acord estaven les factures pendents de pagament lliurades al propi Ajuntament, però les factures corresponents a l’ empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, que es pensaven incloure al pla de pagament no estaven. Literalment el secretari lliurà certificat d’acord amb el qual:“la documentació sol·licitada no obra en l’ expedient de la convocatòria perque no ha sigut facilitada a la Secretaria de la Comissió per part del departament corresponent.” D'aquesta manera, sent del nostre interés examinar dites factures i davant la impossibilitat de tindre-les abans de la Comissió, el Secretari va emetre acta de compareixença en la que es deixà constància per escrit dels fets exposats."

Posteriorment, la Comissió del Ple d’ Economia i Hisenda, amb 5 vots a favor (PP) i 3 en contra (2 PSOE i 1 Bloc-Verds: Compromís), dictamina favorablement la proposta presentada pel Regidor de Govern Titular de l’ Area d’ Economia i Hisenda de data 20 de setembre de 2013, en relació a l’ esmentat punt de l’ ordre del dia. Finalment, el Ple Municipal es va celebrar el mateix día 23 de Setembre a les 19 hores. "Resultant impossible examinar la documentació requerida abans de la votació, que va aprovar l’ esmentat Pla amb el nostre vot en contra. Cap regidor de L’Ajuntament, ni els que donaren suport al acord, con els que no ho van fer, varen poder estudiar la documentació esmentada".

Compromís ha recordat que l'article 46.2 b) de la Llei de Bases de Régimen Local i els articles 82.3 y 84 del Reglament d’ Organització i Funcionament del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre estableixen el següent :

Article 46.2

1. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.

2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas:

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.

Artículo 82

3. El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

Artículo 84

Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma.

Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto.

"Aixi, del contingut dels articles abans esmentats es deriva l’ obligació per part de Secretaria Municipal, de disposar i posar a l’ abast dels regidors, tota la documentació dels assumptes sobre els quals es va a decidir tant en la Comissió Informativa com en el Ple del dia 23. I en el present cas, com s’ ha reconegut expressament per part del Secretari en l’ Acta de compareixença, no s’ ha posat a disposició dels regidors la documentació relativa a les factures corresponents a l’ empresa iniciatives Públiques de Gandia, en canvi si que varen ser lliurades les factures emeses al propi Ajuntament."

Per a Milvaques aquest fet implica un incompliment greu dels requisits necessaris per a adoptar acords vàlids per part dels òrgans col·legiats de l’ajuntament, que comportaria la nul·litat dels mateixos. "L’aprovació de la revisió del Pla es nul·la al haver-se adoptat sense que els membres del Ple conegueren gran part del contingut dels deutes inclosos al Pla de pagament."

 

Subir