elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Catarroja crea un banc de terres per a reduir l’abandó de cultius

Catarroja crea un banc de terres per a reduir l’abandó de cultius

  El banc de terres de l'Ajuntament de Catarroja, creat a través de la iniciativa de la regidoria d’Agricultura i amb el suport de la resta de grups polítics, té com a objectius pal·liar l'abandó de parcel·les rústiques i intentar donar solució a la creixent problemàtica ambiental derivada de l'abandó dels camps, com ara l'increment del risc d'incendi, la proliferació de plagues, de rossegadors, l'erosió del sòl, la degradació paisatgística, etc.

  La creació del banc de terres pretén incentivar els propietaris de parcel·les abandonades o en risc d'abandó perquè cedisquen les terres a terceres persones interessades en el seu cultiu, la qual cosa suposaria una disminució dels problemes ambientals anteriorment citats.

  Amb el banc de terres es pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola ubicades al terme municipal de Catarroja i les persones interessades en el seu cultiu.

  El banc de terres és un registre administratiu de caràcter públic que està format per parcel·les aptes per a l'explotació agrícola els propietaris de les quals han sol·licitat voluntàriament la seua inclusió en el banc de terres. Este registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l'oferta i la demanda de parcel·les rústiques ubicades al terme municipal de Catarroja.

  La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les parcel·les en el banc de terres serà autoritzada expressament per aquells en la sol·licitud d'alta que portarà adjunta l'autorització a l'Ajuntament de Catarroja per a cedir les dades incloses en el banc de terres a tercers cultivadors interessats.

  El registre del banc de terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre el dret de propietat ni altres drets o gravàmens sobre estes i sense que constituïsca cap prova del dret de propietat o altres drets sobre les finques.

  El banc de terres de Catarroja tindrà la seu a l'OIAC situada en Camí Real, 22 Baix - Esquerra, 46470 - Catarroja (València).

  El registre del banc de terres contindrà les dades següents:

  - Números de polígons, parcel·les i superfície d'estes incloses en el banc de terres a instància dels titulars que declaren ser-ne els legítims propietaris. A més, haurà d'incloure sistema de reg i estat de la parcel·la (producció, semi abandonada, abandonada, terra campa).
  - Nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon i correu electrònic del titular que ha sol·licitat la
  inclusió d'una o diverses parcel·les en el banc de terres.

  La consulta de les dades del registre de banc de terres de Catarroja podrà ser sol·licitada per aquelles persones interessades en el cultiu de parcel·les i tindrà com a única finalitat facilitar el contacte entre el propietari i el futur cultivador. L'Ajuntament s'abstindrà d'intervenir, orientar o assessorar sobre els negocis jurídics que, si és el cas, puguen arribar a celebrar els interessats que s'hi hagen posat en contacte a través del banc de terres.

  Les persones propietàries de parcel·les agrícoles ubicades al terme municipal de Catarroja que desitgen la seua inclusió en el banc de terres podran sol·licitar l'alta en el registre d'entrada de l'Ajuntament mitjançant l'imprès normalitzat

  Sol·licitud de consulta del banc de terres

  Qualsevol persona interessada podrà consultar la llista de parcel·les que hagen sigut donades d'alta en el banc de terres de Catarroja. Esta llista contindrà exclusivament el número de polígon, la parcel·la i la superfície, sense incloure en cap cas dades de caràcter personal.

  Una vegada consultada la llista esmentada, les persones interessades a contactar amb els titulars de determinades parcel·les incloses en el banc de terres de Catarroja, hauran de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Catarroja una sol·licitud de consulta mitjançant l'imprès corresponent.

   

  Subir