elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’Ajuntament sol·licita el fraccionament de la liquidació negativa de participació de tributs de l’estat de 2013

    El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar el passat 28 d’octubre la sol·licitud d’ampliació del període de devolució de la liquidació negativa de participació de tributs de l’estat de 2013.  Esta liquidació negativa obliga l’Ajuntament de Carcaixent a retornar a l’estat 193.164,23 euros. La participació dels ajuntaments en els tributs de l’Estat és una transferència corrent de carácter obligatori, que té com a objectiu finançar les diferències existents entre les necessitats de despeses de les esmentades entitats i els recursos que puguen obtindre pels seus propis mitjans.

    El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la disposició addicional desena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, regula el règim especial de reintegraments dels saldos deutors en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’estat de l’any 2013. Si el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques accepta l’acolliment de l’Ajuntament de Carcaixent a esta disposició, permetrà fraccionar, en un període de 10 anys, el reintegrament de la liquidació negativa. En cas negatiu, s’haurà de preveure la devolució íntegra en el pressupost de gastos de 2016.

    Subir