10 de abril de 2021 10/4/21
Per afavorir a l’urbanitzador del PAI Torre la Sal

Units demana dur a Fiscalia la presumpta falsificació d’informes dels tècnics municipals

  Amb els únics vots favorables del PP, el ple de Cabanes d’ahir va acordar remetre al Consell Superior d’Urbanisme, organisme autonòmic, un expedient perquè siga aquest qui determine si pertoca o no concedir una pròrroga al l’empresa Marina d’Or (Construcciones Castellón ), en la urbanització del PAI Torre de la Sal.

  Aquesta proposta es fa mes d’un any després sense resoldre aquesta petició de pròrroga: l’empresa la va sol·licitar en març de 2012, i a hores d’ara, encara ni s’ha denegat ni concendit, a pesar d’haver insistit l’oposició reiteradament en denengar-li-la per incompliment greus.

  Des d’Units pel Poble-Compromís, es va incidir ahir en que l’empresa tenia un termini de cinc mesos per fer el PAI, i aqeust va començar en juny de 2006, per tant, en agost de 2011 les obres haurien d’haver estat entragades, i en cas de demanar pròrroga, aquesta havia d’haver estat sol·licitada abans de finalitzar el termini.

  Curiosament, l’arquitecte municipal va emetre informe en 30 de maig de 2013, dient que les obres s’havien iniciat en 16 d’abril de 2007, basant-se sols en un escrit del promotor ( i per tant, sí procediria a concedir-se-li la pròrroga), igualment van donar per vàlida aquesta versió el “ Cap de secció de Secretaria” i la nova Secretària Interventora, incloent informes de l’arquitecte municipal i secretari anteriors.

  Tots aquests informes, tal i com va relatar ahir el portaveu del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, eren completament falsos i es podria estar davant d’un gravíssim cas de presumpta falsificació de document públic i prevaricació.

  Des d’Units es van mostrar fins a 13 documents oficials, visats i que formen part dels expedients municipals:

  1- Certificat Final d’Obra visat per col·legi d’arquitectes acredita inici obres en juny de 2006 (Edifici Mediterráneo).

  2- Acta final d’obra, de 16 Nov 2007, acredita va començar-se en 2006; no podria haver-se rebut les obres en tant poc de temps.

  3- Acta notarial de 14/11/2006, notari Antonio Arias, signada per Jesus Ger en pàgina 6 reconeix que les obres s’han iniciat edifici Mediterráneo.

  4- Acta de replantejament de juny de 2006, els directors d’obra reconeixen inici obres.

  5- Certificat de fi d’obres visat pel col·legi d’enginyers de telecomunicació, reconeixen inici d’obres en 2006.

  6- Certificat Final d’Obra visat per col·legi d’arquitectes acredita inici obres en agost de 2006 ( edifici Costamar).

  7- Acta replantejament inici obres Costamar, Agost 2006.

  8- Acta notarial de 23/10/2006, notari Antonio Arias, Jesus Ger en pàgina 6 reconeix que les obres s’han iniciat obres en edifici Costamar.

  9- Expedients de les llicències d’ocupació, 2007; reconeixen inici obres en 2006 ( nombrosa documentació).

  10- Escrit 3/octubre/2006 de l’alcalde Artemio Siurana a la direcció General de Territori; reconeix inici obres en estiu de 2006.

  11- Escrit Generalitat (Medi Ambient), 2006, en agost , informa com ha enviat tècnics de la Conselleria a revisar les obres que estan en marxa.

  12- Escrit alcalde, 6/setembre 2006, comunica a Generalitat que s’han concedit les llicències en estiu de 2006, i que s’estan fent les obres.

  13- Escrit alcalde data 10/setembre/2007, reconeix que les obres es van concedir en estiu i van començar.

  14- Escrits de denúncies a Fiscalia i visites del SEPRONA en 2006.

  Aquesta documentació era sols una mínima part de la que conforma els expedients, i que demostren com els informes municipals estan falsejats per beneficiar a l’empresa; la penalització per incompliments de terminis seria milionària, i suficient per llevar-li la condició d’urbanitzador.

  Des d’Units es va demanar que de manera urgent es duguera el cas davant de la Fiscalia davant de a gravetat dels fets.

  "Per què els tècnics municipals donen la raó a un escrit de l’empresa, que diu que les obres van començar en 2007, quan ells saben que és mentida i ho podem demostrat mirant l’expedient?", afirmen.

  Subir